certyfikat_energetyczny

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Wykonuję certyfikaty energetyczne dla budynków i lokali zgodnie z rozp.Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r
W zakres usługi wchodzi:
-wizja lokalna na certyfikowanym obiekcie wraz z wywiadem z inwestorem
-zapoznanie się z dokumentacją obiektu
-wystawienie(policzenie) certyfikatu przy pomocy programu ArCADia Termo Pro
-dostarczenie certyfikatu
W ogólnopolskim rejestrze ministerialnym jestem zajestrowany pod numerem 1040
Na potrzeby projektów architektonicznych zgodnie z Rozp.Ministra Transportu....... z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wykonuję projektowaną charakterystykę energetyczną.

audyt_energetyczny

AUDYT ENERGETYCZNY

Jest to opracowanie ukazujące zakres i parametry techniczne i ekonomiczne termomodernizacji wskazując optymalne rozwiązanie pod względem kosztów oraz oszczędności energii.
Najczęściej audyt energetyczny wykonywany jest wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. i stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej (umorzenia części kredytu) z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na stronach BGK szczegółowo opisano tryb i warunki przyznawania premii.

audyt_remontowy

AUDYT REMONTOWY

Opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne (uwzglęniające również oszczedność energii) przedsięwziecia remontowego i stanowi założenie do projektu budowlanego. Audyt remontowy jest podstawą do uzyskania premii remontowej-tylko dla budynków wielorodzinnych oddanych do uzytkowania przed 14.08.1961r.(Ustawa z dnia 21.11.2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów)
W odróżnieniu do termomodernizacji zasadniczym celem jest poprawa stanu technicznego budynku (oraz oszcżędność energii), a w szczęgólności:
-remont budynków wielorodzinnych
-wymiana okien (wczęściach wspólnych),remont balkonów
-przebudowa budynków wielorodzinnych
-wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje u urządzenia zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
Z premii remontowej można skorzystać wielokrotnie. wiecej na stronach BGK...

dobor_ogrzewania

DOBÓR OGRZEWANIA

Dokument określający moc grzejników w każdym pomieszczeniu (również ogrzewania podłogowego) wraz z propozycją typów grzejników występujących na rynku.Dobór grzejników określam na podstawie strat ciepla każdego pomieszczenia z uwzględnieniem mostków cieplnych, konstrukcji przegród, zysków wewnętrznych oraz strat na wentylację.
Oczywiście wyznaczam moc kotła na potrzeby ogrzewania i wentylacji budynku oraz ciepłej wody użytkowej.

dobor_kolektorow

DOBÓR KOLEKTORÓW

W opracowaniu dobieram typowe na rynku kolektory sloneczne wraz z zasobnikiem, armaturą, naczyniem wzbiorczym, pompą obiegową dla typowych zastosowań i określonej lokalizacji.
Do obliczeń wykorzystuję program Kolektorek w.2 opracowany przy współpracy Instytutu Techniki Odnawialnej, którego bazy dostawców są stale uaktualniane. Program wylicza nie tylko pokrycie na ciepło z okreslonej instalacji ale również wylicza uzyskany efekt ekologiczny w postaci ograniczeń szkodliwych emisji i podaje podstawowe wskaźniki ekonomiczne.

efekt_ekologiczny

EFEKT EKOLOGICZNY

Na potrzeby różnych funduszy i programów (dotacje unijne lub z NFOŚiGW) obliczam zużycie paliw i uzyskany efekt ekologiczny z przeprowadzonej termomodernizacji lub modernizację systemów instalacyjnych budynku w postaci zaoszczędzonej emisji CO, CO2, SO2, NOX, pyłów, sadzy i BaP.
Dane są przejrzyście pokazane poprzez porównanie emisji zanieczyszczeń przed i po modernizacji obiektu.

efekt_ekonomiczny

EFEKT EKONOMICZNY

Oszacowanie kosztów eksploatacyjnych budynku tzn. kosztów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego i urządzeń pomocniczych. Dodatowo mogę przeprowadzić analizę wybranych systemów budynku z alternatywnymi źródłami energii.

doradztwo_energetyczne

DORADZTWO ENERGETYCZNE

Różnego rodzaju działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynku wspierając inwestora w działaniach wymagających specyficznej wiedzy z zakresu termomodernizacji budynku, modernizacji systemu elektroenergetycznego, wprowadzania innych niestandardowych technologii wytwarzania energii, pomoc w realizacji przedwsięwzięć przy jednoczesnym maksymalnym efekcie energetycznym, monitorowanie tych efektów.

weryfikacja_nfosigw

WERYFIKACJA NFOŚiGW

Wykonuję weryfikację projektów i inwestycji na potrzeby programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych przez NFOŚiGW.
Zakres programu ,szczegóły, dokumenty potrzebne do weryfikacji projektu i inwestycji są na stronach funduszu.
Na liście weryfikatorów jestem pod numerem 005.

projekt_budowlany

PROJEKT BUDOWLANY

Na potrzeby projektu architektonicznego zgodnie z Rozp.Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodariki Morskiej z dn. 25.04.2012 (Dz.Ustaw z dn.27.04.2012 poz.462 par.11 u.2 p.10) wykonuję tzw.projektowaną charakterystykaę energetyczną którą można dołączyć do projektu jako osobne opracowanie.

Na potrzeby Rozp.Ministra Transportu.... z dn. 21.06.2013 r (Dz.Ustaw z dn. 2.07.2013 poz. 762) które wprowadza konieczność wykonania dla każdego nowo projektowanego budynku analizy rozwiązań zaopatrzenia budynku w energie, uwzględnienie możliwości wykorzystania alternatywnych żródeł energii wykonuję analizę możliwości racjonalnego wykorzystania energii określającą:

-roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, chłodzenia

-dostepne nośniki energii

-warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

-wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

-obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

-wyniki analizy porównawczej i wybór zaopatrzenia w energię.

zdjecia_termowizyjne

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

Bardzo pomocnym i wręcz nieodzownym narzędziem w pracy doradcy energetycznego jest m.in. kamera termowizyjna. Dysponując kamerą,specjalistycznym oprogramowaniem i wiedzą można wskazać na wiele problemów i i znaleść ich przyczyny co pokazłem (ze względu na obszerne zagadnienie) na osobej zakladce w menu.