Firma Pozyskajenergie Franciszek Romaniuk przy pomocy zewnętrznych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym chcę wprowadzić nową innowacyjną na skalę regionu usługą jaką jest „Usługa ograniczania zużycia energii w instalacji sprężonego powietrza, na podstawie wielopunktowego pomiaru ciśnienia, z analizą i prezentacją wyników on line”. Usługi będą świadczone przez zatrudnioną Mazowiecką Akredytowaną Instytucje Otoczenia Biznesu, związane będą tylko z wprowadzaną wyżej wymienioną innowacyjną usługą oraz przyczynią się do rozwoju potencjału i przedsiębiorczości na Mazowszu zgodnie z działaniem 3.1.2 RPO WM.

W ramach usługi wykonywane będą zdalne pomiary ciśnienia w newralgicznych punktach instalacji sprężonego powierza, ważnych dla zużycia energii i stabilnego funkcjonowania przyłączonych urządzeń. Proponowana usługa pomiaru i analizy ciśnienia jednocześnie w wielu punktach sieci sprężonego powietrza jest niezbędnym, pierwszym krokiem do określenia miejsc i zakresu potrzeb modernizacyjnych. Można zrealizować pomiary i analizę przez instalację stałego systemu monitoringu, ale jest to kosztowne i nie zawsze ma uzasadnienie technologiczne. Alternatywą jest usługa wykonywana przenośnym sprzętem pomiarowym. W dużych zakładach przemysłowych sieć sprężonego powietrza ma długość od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Odległość między punktami w których należy mierzyć i analizować dynamikę zmian ciśnienia, często dochodzi do 100 metrów. W mniejszych zakładach łączenie przewodowe punktów pomiarowych jest również utrudnione ze względu na pojawiające się kolizje tras łączenia, z urządzeniami, drogami transportu lub ewakuacji. Dlatego wykonanie takiej usługi z użyciem przenośnego analizatora parametrów instalacji (używanego do pomiarów w kompresorowniach) łączonego przewodami do wybranych punktów instalacji sprężonego powietrza, jest praktycznie nie możliwe. Wysoki koszt analizatora sieci sprężonego powietrza stanowi także poważną przeszkodę w przygotowaniu tego rodzaju usługi.

Coraz więcej producentów sprzętu pomiarowego wyposaża swoje przyrządy w funkcje zdalnego odczytu i komunikacji bezprzewodowej w standardzie Bluetooth. Również w przypadku instalacji sprężonego powietrza, takie rozwiązanie umożliwi łatwiejszą budowę sieci pomiarowej, zbieranie danych online i rejestrację zmierzonych wartości ciśnienia. Po zainstalowaniu na tablecie lub Smartfonie dedykowanego (często bezpłatnego) oprogramowania w systemie Android, można na bieżąco prezentować wyniki w postaci wykresu lub tabel. Będzie można demonstrować wpływ pracy dowolnego urządzenia na sieć sprężonego powietrza, następnie przechodząc w inne miejsce zakładu, obrazować wpływ kolejnego urządzenia.

Taki pokaz będzie skuteczną metodą znalezienia i pokazania słabych punktów w analizowanej instalacji sprężonego powietrza. Może być argumentem przekonującym klienta do modernizacji pozwalającej na obniżenie ciśnienia w instalacji. Jest to ważne, często niskonakładowe działanie energooszczędne, ponieważ każdy 1 bar zbyt wysokiego ciśnienia wymaga zużycia około 7% więcej energii.
Projekt, który zakłada wprowadzenia innowacyjnej usługi jaką jest „Usługa ograniczania zużycia energii w instalacji sprężonego powietrza, na podstawie wielopunktowego pomiaru ciśnienia, z analizą i prezentacją wyników on line” wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego, a dokładnie w 3.2. Inteligentne systemy zarządzania, w tym bezpieczeństwo i monitoring, automatyzacja systemów pomiaru, sterowania i diagnostyki, w tym z użyciem maszyn i robotów, przestrzennych materiałów kompozytowych wielofunkcyjnych i samonaprawiających się oraz w tym efektywność surowcowa i energetyczna, zwiększenie sprawności energetycznej odbiorników energetycznych. Działania zaplanowane w projekcie nie będą zawierały barier ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność oraz umożliwią wszystkim zainteresowanym osobom pełne korzystanie z rezultatów projektu na jednakowych zasadach zgodnie z filozofią projektowania uniwersalnego.

Wartość projektu 172 323,00 zł                            Wkład UE 105 075,00 zł